1. /
 2. Członkowie
 3. /
 4. Biuro Rachunkowe L&A Lidia Secler
Biuro Rachunkowe L&A Lidia Secler
DODATKOWE INFORMACJE

KSIĘGOWOŚĆ:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Biuro Rachunkowe L & A jest usługą kompleksową. W ramach oferowanych usług proponujemy różne opcje prowadzenia księgowości, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko fachową i rzetelną obsługę w zakresie finansowo-księgowym i podatkowym, ale także dodatkowe raporty przydatne w zarządzaniu firmą. 

Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg. Nasza działalność objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania usług księgowych.

Zamiast ponosić koszty utrzymania własnej księgowości skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia. Nasze usługi to gwarancja rzetelności i bezpieczeństwa przy jednoczesnej oszczędności kosztów.

 • opracowanie zakładowego planu kont wraz z polityką rachunkowości;
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,
 • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.
 • Inne, na indywidualne potrzeby Klienta

KADRY I PŁACE:

Rzetelne zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników, profesjonalnie prowadzona dokumentacja kadrowa z zachowaniem poufności danych to niezbędny warunek właściwych relacji między pracodawcą a pracownikami. Oferujemy możliwość uwolnienia się od uciążliwych obowiązków związanych z rozliczaniem płac i administracją kadrową. Przejmując wykonywanie obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników zapewniamy naszym Klientom możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności.

Obsługa kadrowa:

 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych,
 • inne, na indywidualne potrzeby Klienta

Obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie i wysyłanie do właściwego urzędu miesięcznych deklaracji podatkowych PIT – 4R,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11/8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT - 40).
 • inne, na indywidualne potrzeby Klienta.

DORADZTWO:

Jesteśmy przygotowani do rozwiązywania gospodarczych problemów klientów, podnosząc przez to ich efektywność działania, zwiększając konkurencyjność oraz wyzwalając istniejący potencjał wzrostu. Udzielamy kompleksowej pomocy w skomplikowanych problemach księgowych i podatkowych.

Poprzez indywidualne i elastyczne podejście do każdego problemu klienta, szybkości działania, zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie poufności oraz umiejętność zdobywania informacji biznesowej jesteśmy szczególnie skuteczni w sytuacjach kryzysowych.

 • wykonywanie biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • wykonywanie analiz efektywności bieżących źródeł finansowania i rekomendacja zmian w istniejącej strukturze finansowania,
 • dostarczanie optymalnych rozwiązań podatkowych,
 • analiza optymalnych formy prowadzenia działalności gospodarczej, analiza możliwości i korzyści stosowania outsourcingu oraz przeprowadzenie jego wdrożenia,
 • prowadzenie bieżącego nadzoru administracyjnego i finansowego,
 • doradztwo w zakresie Kodeksu spółek handlowych (zakładanie, przekształcanie, likwidacja),
 • usługi w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw (plany naprawcze),
 • inne, na indywidualne potrzeby Klienta

Ponadto współpracujemy z różnymi instytucjami finansowymi oraz firmami konsultingowymi, dzięki czemu możemy spełniać oczekiwania wszystkich naszych Klientów.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram