1. /
 2. Usługi
 3. /
 4. Sąd Arbitrażowy i Centrum Mediacji
Sąd Arbitrażowy i Centrum Mediacji

Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu jest stałym sądem polubownym. Jest to samodzielna, wyodrębniona funkcjonalnie i organizacyjnie jednostka.

Celem sądu jest organizowanie polubownego rozstrzygania sporów, w szczególności administrowanie postępowaniami arbitrażowymi, z zachowaniem uznanych w tej dziedzinie wysokich standardów.

Kontakt:

Sąd Arbitrażowy

Arbitraż to rozwiązywanie sporów, gdzie strony mają wpływ na wiele elementów postępowania. Same wybierają arbitrów. Arbitrzy rozstrzygają w granicach przyznanych im uprawnień. Sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem państwowym.

Zaletą arbitrażu jest prostsza procedura postępowania, niższe i przewidywalne z góry koszty, jednoinstancyjność i szybkość postępowania. Rozprawy odbywają się w kameralnej atmosferze. Arbitraż jest dyskretny, postępowanie poufne, gwarantuje też poszanowanie interesów obu stron i tajemnic handlowych. Arbitrzy rozumieją biznes lepiej, niż sędziowie państwowi. Mogą być wybrani do sprawy stosownie do swojej specjalizacji i doświadczenia.

Proponujemy, aby w swoich umowach umieścili Państwo poniższą klauzulę:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, będą rozstrzygane ostatecznie przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu, na podstawie Regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem”.

Centrum Mediacji

Przed wszczęciem postępowania przed sądem polubownym lub sądem powszechnym, lub w trakcie jego trwania, strony mogą zwrócić się do Centrum Mediacji przy Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu z wnioskiem o przeprowadzenie postepowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku.

Mediacja jest dobrowolną i poufną metodą rozwiązywania sporów, w której strony z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora prowadzą negocjacje, wypracowując obopólnie satysfakcjonujące porozumienie. Mediacja odbywa się wyłącznie za zgodą stron. Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody, jak również nie przekreśla prawa stron do dochodzenia swoich racji przed sądem w przypadku jej nie zawarcia.

Mediator jest neutralny wobec stron i ich konfliktu, wspiera przebieg negocjacji, w tym przełamanie pojawiającego się w rozmowach impasu, łagodzi powstające napięcia oraz pomaga stronom w odkryciu ich rzeczywistych interesów, doprowadzając do wypracowania porozumienia i zawarcia ugody.

Wszczęcie mediacji zawiesza bieg przedawnienia, a ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd powszechny, ma moc prawną ugody zawartej przed tym sądem.

Rada Arbitrażowa

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu powołała Radę Arbitrów przy Sądzie Arbitrażowym w Kaliszu w następującym składzie:

 • Przewodniczący Paweł Sikora

Adwokat, specjalizujący się w prawie korporacyjnym, prawie spółek oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej inwestorów krajowych, zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów chińskich) oraz spółek giełdowych. Doradza w procesach negocjowania i zawierania umów najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali oraz w wszystkich dalszych stadiach procesu inwestycyjnego. Doświadczony procesualista oraz arbiter, wielokrotnie przygotowywał efektywne strategie procesowe, wspierając klientów w sporach transakcyjnych i potransakcyjnych.

Reprezentant Kubas Kos Gałkowski w Elite Global Legal Alliance (EGLA) oraz The European Federation for Investment Law and Arbitration (EFILA).  Reprezentant Polski w iBNex - International Lawyers Network jako Regional Honorary Advisor.

 • Zastępca przewodniczącego Bartosz Groele

Adwokat, specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie umów i prawie gospodarczym. Wykładowca akademicki i ekspert z bogatym doświadczeniem szkoleń przeprowadzonych dla partykularnych grup zawodowych z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (sędziowie, prokuratorzy, agencje publiczne, banki, podmioty sektora finansowego, doradcy restrukturyzacyjni, adwokaci, radcowie prawni).

Jest członkiem kilku znaczących organizacji międzynarodowych ogniskujących swoje prace wokół zagadnień insolwencyjnych, w tym CERIL (Conference on European Restructuring and Insolvency Law), FORUM (Forum Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego), MSBNR (Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Nad Restrukturyzacją), INSOL Europe. Od roku 2016 powoływany na delegata grupy ekspertów Polski na obrady V grupy roboczej UNCITRAL przy ONZ. Swoją ekspercką wiedzę wykorzystuje udzielając się w instytucjach takich jak bank światowy, ECBiR (Europejskie Centrum Badań i Rozwoju), KSSIP (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) czy KIDR (Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych) w zakresie kwestii transgranicznych.

 • Arbiter Michał Babicz

Adwokat, szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości.

Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających - występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi). 

 • Arbiter Maciej Geromin

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny, posiada unikatowe doświadczenie związane z obsługą małych i średnich przedsiębiorców, a także międzynarodowych podmiotów gospodarczych, wyniesione z pracy w największej kancelarii prawniczej na świecie. Posiada nadto unikatowe doświadczenie w zakresie organizacji prac zespołów eksperckich również w ramach administracji publicznej.

Jest cenionym praktykiem postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych legitymującym się licencją doradcy restrukturyzacyjnego oraz rozległym piśmiennictwem naukowym w tej tematyce.

 • Arbiter Aleksander Gut

Adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Krakowie, specjalizujący się w prawie handlowym, prawie spółek, prawie inwestycji budowlanych, prawie nieruchomości, lokalowym oraz spadkowym i prawie pracy, posiada również doświadczenie w prawie karnym gospodarczym, karno-skarbowym oraz medycznym i farmaceutycznym.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prowadzi samodzielna praktykę. W latach 2000-2004 pełnił funkcje asystenta w Katedrze Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2000 roku jest współpracownikiem Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.

Od lat zawiązany z Krakowską Izbą Adwokacką, w 2020 roku został wybrany jej dziekanem.

 • Arbiter Mariusz Tomasik

Adwokat, zajmuje się zagadnieniami z zakresu fuzji i przejęć, prawa korporacyjnego, obrotu nieruchomościami i postępowań gospodarczych przed sądami i sądami arbitrażowymi. Doradza dla polskich i zagranicznych klientów. Przeprowadził wiele transakcji na rynku papierów wartościowych, w obsługiwał wiele procesów wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (IPO). Laureat konkursu Profesjonaliści Forbes. Nominowany do nagrody prawnika Pro Bono dziennika Rzeczpospolita. Członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Prowadzi szkolenia dla adwokatów i aplikantów adwokackich z zakresu spółek handlowych. Występuje na polskich i zagranicznych konferencjach. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących sporów zbiorowych i sukcesji w biznesie.

 • Arbiter Kamil Zawicki

Adwokat, nadzoruje Praktykę Energy & Natural Resources KKG. Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, rekomendowany w rankingu dziennika Rzeczpospolita. Specjalizuje się także w zakresie postępowań sądowych i arbitrażowych, w tym inwestycyjnych, a także umowach handlowych. Kompleksowo doradza wielu spółkom z sektora energetycznego. Zaangażowany w szereg wielowątkowych postępowań sądowych na zlecenie jednej z największych grup z branży energetycznej w sporze na tle długoterminowych umów ramowych, dotyczących  sprzedaży energii elektrycznej i tzw. zielonych certyfikatów.

Członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju (2015). Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda.

 • Dyrektor Generalna Sądu Lidia Secler

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram