Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu powołała Radę Arbitrów przy Sądzie Arbitrażowym w Kaliszu w następującym składzie:

Adwokat, specjalizujący się w prawie korporacyjnym, prawie spółek oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej inwestorów krajowych, zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów chińskich) oraz spółek giełdowych. Doradza w procesach negocjowania i zawierania umów najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali oraz w wszystkich dalszych stadiach procesu inwestycyjnego. Doświadczony procesualista oraz arbiter, wielokrotnie przygotowywał efektywne strategie procesowe, wspierając klientów w sporach transakcyjnych i potransakcyjnych.

Reprezentant Kubas Kos Gałkowski w Elite Global Legal Alliance (EGLA) oraz The European Federation for Investment Law and Arbitration (EFILA).  Reprezentant Polski w iBNex - International Lawyers Network jako Regional Honorary Advisor.

Adwokat, specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie umów i prawie gospodarczym. Wykładowca akademicki i ekspert z bogatym doświadczeniem szkoleń przeprowadzonych dla partykularnych grup zawodowych z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (sędziowie, prokuratorzy, agencje publiczne, banki, podmioty sektora finansowego, doradcy restrukturyzacyjni, adwokaci, radcowie prawni).

Jest członkiem kilku znaczących organizacji międzynarodowych ogniskujących swoje prace wokół zagadnień insolwencyjnych, w tym CERIL (Conference on European Restructuring and Insolvency Law), FORUM (Forum Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego), MSBNR (Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Nad Restrukturyzacją), INSOL Europe. Od roku 2016 powoływany na delegata grupy ekspertów Polski na obrady V grupy roboczej UNCITRAL przy ONZ. Swoją ekspercką wiedzę wykorzystuje udzielając się w instytucjach takich jak bank światowy, ECBiR (Europejskie Centrum Badań i Rozwoju), KSSIP (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) czy KIDR (Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych) w zakresie kwestii transgranicznych.

Adwokat, szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości.

Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających - występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi). 

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny, posiada unikatowe doświadczenie związane z obsługą małych i średnich przedsiębiorców, a także międzynarodowych podmiotów gospodarczych, wyniesione z pracy w największej kancelarii prawniczej na świecie. Posiada nadto unikatowe doświadczenie w zakresie organizacji prac zespołów eksperckich również w ramach administracji publicznej.

Jest cenionym praktykiem postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych legitymującym się licencją doradcy restrukturyzacyjnego oraz rozległym piśmiennictwem naukowym w tej tematyce.

Adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Krakowie, specjalizujący się w prawie handlowym, prawie spółek, prawie inwestycji budowlanych, prawie nieruchomości, lokalowym oraz spadkowym i prawie pracy, posiada również doświadczenie w prawie karnym gospodarczym, karno-skarbowym oraz medycznym i farmaceutycznym.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prowadzi samodzielna praktykę. W latach 2000-2004 pełnił funkcje asystenta w Katedrze Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2000 roku jest współpracownikiem Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.

Od lat zawiązany z Krakowską Izbą Adwokacką, w 2020 roku został wybrany jej dziekanem.

Adwokat, zajmuje się zagadnieniami z zakresu fuzji i przejęć, prawa korporacyjnego, obrotu nieruchomościami i postępowań gospodarczych przed sądami i sądami arbitrażowymi. Doradza dla polskich i zagranicznych klientów. Przeprowadził wiele transakcji na rynku papierów wartościowych, w obsługiwał wiele procesów wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (IPO). Laureat konkursu Profesjonaliści Forbes. Nominowany do nagrody prawnika Pro Bono dziennika Rzeczpospolita. Członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Prowadzi szkolenia dla adwokatów i aplikantów adwokackich z zakresu spółek handlowych. Występuje na polskich i zagranicznych konferencjach. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących sporów zbiorowych i sukcesji w biznesie.

Adwokat, nadzoruje Praktykę Energy & Natural Resources KKG. Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, rekomendowany w rankingu dziennika Rzeczpospolita. Specjalizuje się także w zakresie postępowań sądowych i arbitrażowych, w tym inwestycyjnych, a także umowach handlowych. Kompleksowo doradza wielu spółkom z sektora energetycznego. Zaangażowany w szereg wielowątkowych postępowań sądowych na zlecenie jednej z największych grup z branży energetycznej w sporze na tle długoterminowych umów ramowych, dotyczących  sprzedaży energii elektrycznej i tzw. zielonych certyfikatów.

Członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju (2015). Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram