Arbitraż to rozwiązywanie sporów, gdzie strony mają wpływ na wiele elementów postępowania. Same wybierają arbitrów. Arbitrzy rozstrzygają w granicach przyznanych im uprawnień. Sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem państwowym.

Zaletą arbitrażu jest prostsza procedura postępowania, niższe i przewidywalne z góry koszty, jednoinstancyjność i szybkość postępowania. Rozprawy odbywają się w kameralnej atmosferze. Arbitraż jest dyskretny, postępowanie poufne, gwarantuje też poszanowanie interesów obu stron i tajemnic handlowych. Arbitrzy rozumieją biznes lepiej, niż sędziowie państwowi. Mogą być wybrani do sprawy stosownie do swojej specjalizacji i doświadczenia.

Proponujemy, aby w swoich umowach umieścili Państwo poniższą klauzulę:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, będą rozstrzygane ostatecznie przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu, na podstawie Regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem”.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram