Niepubliczna Placówka Oświatowa Educator L.B. Centrum Kształcenia od 2005 roku zajmuje się realizacją warsztatów i coachingu oraz szkoleń specjalistycznych.

Co nas wyróżnia?

Świadczenie usług szkoleniowych dla wszystkich grup zawodowych, kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji, właścicieli firm oraz dla pracowników na różnych stanowiskach pracy, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży.

Oferujemy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego jest stowarzyszeniem oświatowym, organizacją pozarządową. Podstawowym celem statusowym ZDZ jest wspomaganie realizacji programu edukacji narodowej w zakresie oświaty w formach poza szkolnych i szkolnych.

Kształcimy na kursach i różnorodnych kierunkach, zawodach i specjalnościach; w szkołach – na poziomie średnim i policealnym; w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli – w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Firma AGAT to organizator szkoleń dofinansowanych z funduszy unijnych (UE) i Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Przedsiębiorstwo pomaga w przygotowaniu skutecznego wniosku oraz w pozyskaniu dofinansowania na szkolenia z różnorodnej tematyki, rozlicza i nadzoruje realizację projektu aż do momentu wypłaty refundacji i ostatecznego sukcesu rozliczenia wsparcia.

Firma oferuje kompleksową pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne związane ze szkoleniami, a także przygotowuje odpowiednie dokumenty podczas całego procesu – na wszystkich możliwych etapach.

Przedsiębiorstwo posiada:

§ Wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR), co umożliwia świadczenie usług zarówno szkoleniowych jak i doradczych z możliwością dofinansowania do 80%.

§  Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2015), który stanowi obiektywne potwierdzenie zorientowania procesów organizacji na osiągnięcie wysokiej jakości w procesie usług szkoleniowych jak i doradczych wydany przez Wojskową Akademię Techniczną – Centrum Certyfikacji Jakości.

§  Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.30/00014/2022 prowadzony przez Wojewódzkie Urzędy Pracy – co umożliwia oferowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  Dodatkowo jako firma możemy uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram